Föreningen

Historik

Nya Ekenäs Samfällighetsförening (NES) är en samfällighetsförening vars syfte är att juridiskt skydda ett gemensamt ägande och att organisera skötseln av det som ägs tillsammans; exempelvis lek- och bollplan, brygg- och bastuanläggning, skogsmark och strandängar. NES bildades 2002 enligt ett anläggningsbeslut och består av två sektioner. Varje fastighet som ingår i NES har en del i föreningen.

Alla fastigheter som tillhör Nya Ekenäs Samfällighetsförening, NES, är automatiskt medlemmar i Karlsnäs Samfällighetsförening (vägföreningen) enligt ett förrättningsbeslut då föreningen ombildades 2009. Till skillnad från NES har varje fastighet ett andelstal som man betalar för. Andelstalet är 1,2 för de flesta, undantaget äldre fastigheter. Kostnad per andel 2018 och 2019 är 275 kronor. (1,2 x 275 kr = 330 kr) och enligt beslut på årsmötet 300 kronor per andel under 2020/21

Vill du veta mer? Kontakta Bertil Jidflo, ordförande i Karlsnäs Samfällighetsförening (vägföreningen), telefon 070–360 30 53.

Segelbåt Nya Ekenäs Samfällighetsförening

Nya Ekenäs Samfällighetsförenings tillgångar som ska underhållas och skötas

Varje fastighet har en andel i dessa tillgångar.

Fastigheten Igelösa 6:5

 • Bastubyggnad med uteplats
 • Brygga
 • Vedbod
 • Grillplats
 • Sittmöbel

Fastigheten Värnanäs 2:1 ”Grönområden”

 • Sjöängen
 • Övriga grönområden (mellan tomterna)

Fastigheten Värnanäs 2:1 ”Lek- och bollplan”

 • Lekredskap
 • Boulebana
 • ”Kullen”
 • Staket
 • Sittmöbler
 • Målställningar

Fastigheten Värnanäs 2:57 ”Skogen”

 • Skog på 76 726 m2
 • Stig Åt Sidan
 • Friggebod
 • Infotavla med grönområde vid Fåraviksvägen.
 • Dagvattenledning och dike som övergår i rörledning genom lek- och bollplan och som därefter mynnar ut i Ekenäsviken.

Inventarier

 • Trädgårdstraktor
 • Motorsågar (2 st)
 • Handredskap

Vägar och vägrenar*

 • Briggvägen
 • Barkvägen
 • Oceanvägen
*Vägrenar = Området mellan asfalt och tomtgräns.

Tidigare projekt

2012–2013 genomfördes ett antal projekt med hjälp av ekonomiskt EU-stöd, så kallade Leader-pengar. Leader är en metod inom hela EU med syfte att utveckla landsbygden och bygger på att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Våren 2018 presenterade Kalmar kommun Bygdepengen. Nya Ekenäs Samfällighetsförening ansökte och beviljades cirka 300 000 kronor till ett antal mindre projekt som samtliga avslutas under året. Gatubelysning med LED-lampor, upprustning av lekplatsen, förstärkning av bryggan är några saker som kunnat genomföras tack vare Bygdepengen.

Lekpark Nya Ekenäs SamfällighetsföreningVåren 2013 avslutades projektet och vi kunde slutrapportera till Länsstyrelsen. Vi ville med detta projekt skapa en trygg och säker samlingsplats för boende, besökare och hamngäster och vår förhoppning var att det skulle bli en naturlig plats för vila och lek.

Vi gjorde en hemsida för att kunna sprida information om projektet. Med hemsidan samt vår anslagstavla som komplement kunde vi sprida den information som behövdes. En friggebod/förråd ingick i projektet.

I och med att lekutrustning och boulebanor var på plats kunde projektet avslutas.

Får Nya Ekenäs SamfällighetsföreningProjektet Ekenäsidyllen tillkom för att utveckla och stärka områdets attraktivitet genom att skapa gemensamma samlingsplatser. Vi har byggt en bastu, anlagt en badbrygga och en grillplats, satt upp en infotavla, kompletterat Möreleden med färister för att förbättra framkomligheten och locka vandrare att besöka Ekenäs. Projektet blev möjligt tack vare projektstöd från Leader.

Det gemensamma arbetet har skapat en god samhörighet och gett oss möjlighet att lära känna varandra och det har lärt oss hur man driver projekt med många deltagare. Under arbetets gång har vi insett att det finns stor kompetens på många områden i vår förening och i Ekenäs för att driva den här typen av projekt. Det stora intresset märks inte minst genom att vi har kunnat redovisa en mycket hög siffra för nedlagd ideell tid.

Vi kan konstatera att satsningen blivit mycket lyckad och är väl utnyttjad. Projektet är slutredovisat och godkänt under år 2012.

Vandringsled Nya Ekenäs SamfällighetsföreningFöreningen är ägare till fastigheten Värnanäs 2:57. Vi har upprättat en skogsvårdsplan tillsammans med Skogsstyrelsen och påbörjat arbetet enligt planen och anlitar Sydved för att genomföra de åtgärder som föreslagits i skogsvårdsplanen.

Om du har några frågor kontakta Fredrik Karlsson.

Styrelsen

Titel/ansvar Namn (tid)
Ordförande Bertil Jidflo (nyval för ett år t.o.m. 2021)
Kassör Katja Schäfer (vald för två år t.o.m. 2021)
Ledamot Christer Bjärgrim (vald för två år t.o.m. 2022)
Suppleant Svante Nordberg (vald för två år t.o.m. 2021)
Suppleant Sven-Olov Olsson (vald för två år t.o.m. 2022)
Suppleant Lars-Göran Övgård (vald för två år t.o.m. 2022)
Adjungerade Annelie Sigvardsson (adjungerad för två år t.o.m. 2022)
Adjungerade sekreterare Jan Olsson (vald för två år t.o.m. 2021)
Revisor Henrik Albertsson (omvald för två år t.o.m. 2022)
Revisor Stefan Hermansson (nyvald för två år t.o.m. 2022)
Revisorssuppleant Bo-Göran Hultman (vald för två år t.o.m. 2021)
Valberedning Ann-Marie Jidflo (omvald för ett år t.o.m. 2021)
Valberedning Håkan Håkansson (omvald för ett år t.o.m. 2021)

Förteckning över arbetsgrupper

Att vara medlem i Nya Ekenäs Samfällighetsförening, innebär också att man på olika sätt bidrar med eget arbete. Det är tack vare dessa insatser som NES kan hålla nere kostnaderna för den gemensamma skötseln. Om föreningen skulle köpa in de tjänster som föreningens medlemmar idag bidrar med, skulle kostnaderna för varje fastighet öka betydligt.

toalettlista

Skötselgrupp Namn
Sjöängen Ann-Marie Jidflo (samordnare), Håkan Håkansson, Jan Olsson
Lek- och bollplan Christer Bjärgrim (samordnare), Ann-Marie Jidflo, Lena Dager Hultman, Katja Schäfer, Annelie Sigvardsson (ansvarar för lekplanens kulle)
Skogsområdet Fredrik Karlsson
Bastu Gunilla Bertilsson
Bryggan Bertil Jidflo
Dagvatten och internvägarna Brigg- och Barkvägen Bertil Jidflo, Lennart Bertilsson, Hans Ådvall, Christer Bjärgrim, Lars-Göran Övgård
Hemsida Mats Holmertz
Möreleden Jan Olsson
Röjardagar Bertil Jidflo
Valborgsbrasan Håkan Håkansson
Festkommitté Vakant
Övriga uppgifter Christer Bjärgrim
Toalettskötsel toalettlista